Bestuur SWV

 • Wim van Tatenhove
  Voorzitter Bestuur
  Recentelijk ben ik, Wim van Tatenhove, gestart als lid van het bestuur van de Stichting Welzijn Veere. Vanuit de periode als wethouder van de gemeente Veere ken ik deze stichting goed en ook als inwoner van de kern Gapinge weet ik redelijk goed wat ze zoal doen.
   
  Al vele jaren levert de stichting een actieve en stimulerende bijdrage aan het welzijn van de inwoners van alle Veerse kernen. Met name de afgelopen jaren zijn daar ook steeds meer en nieuwe taken aan toegevoegd en dit zal zeker de komende jaren ook doorgaan.
   
  Er valt nieuw beleid te ontwikkelen op een nog breder werkterrein dan tot nu toe. Dit wordt mede ingegeven door de veranderingen die vanuit de gemeente Veere van ons worden gevraagd vanaf 2015; als gevolg van de overdracht van taken op dit terrein, van rijk – naar gemeentelijke overheden. Grote veranderingen dus, ook voor Stichting Welzijn Veere.
   
  Ik wil mij er, samen met de andere bestuursleden, voor inzetten om dit proces in goede banen te leiden en daar sturing aan te geven. Daarbij zullen wij een open oog en oor hebben voor alle relevante maatschappelijke aspecten die hiermee samenhangen. Als bestuur stemmen wij dit af met directie en medewerkers van de organisatie. Dit alles vormt voor mij de belangrijkste drijfveren om mij bestuurlijk aan Stichting Welzijn Veere te verbinden.
   
  Het uiteindelijke doel daarbij is voor mij het behoud van vitale Veerse kernen, waarin sociaal betrokken inwoners zich breed blijven inzetten voor het welzijn en welbevinden van alle inwoners van hun kern. Kortom: kernen waar het voor ieder goed leven en wonen blijft!
  De Stichting Welzijn Veere daarvoor in alle opzichten goed toegerust houden is de inzet van haar directie en bestuur.
   
  Oktober 2014, Wim van Tatenhove
 • Arjan van den Beld
  penningmeester

  Wonen en werken op Walcheren voelt nog steeds als een voorrecht!

  Na wonen en studie in Utrecht en Amsterdam woon ik inmiddels al weer ruim 15 jaar met mijn vrouw en kinderen op Walcheren waarvan al weer acht jaar met veel plezier in Biggekerke. Ik ben werkzaam als beleidsadviseur bij de gemeente Vlissingen en adviseer het college van B&W over sport- en accommodatiezaken. Daarnaast ben ik al weer diverse jaren actief als lid van de dorpsraad Biggekerke.

  Vanuit mijn ervaring bij de dorpsraad en als inwoner heb ik ervaren dat Stichting Welzijn Veere een belangrijke bijdrage levert aan het leefklimaat van onze gemeente. Het is belangrijk dat iedereen kan meedoen in onze maatschappij. Stichting Welzijn Veere ondersteunt dat waar dat nodig is. Door mijn sportachtergrond vind ik het van groot belang dat iedereen kan sporten en bewegen. Als penningmeester van de stichting mag ik daaraan nu een bescheiden bijdrage leveren. Door allemaal, en iedereen op zijn manier, een klein beetje extra bij te dragen helpen we elkaar verder.

 • Doede Holtkamp
  Secretaris Bestuur
  Ik woon al vele jaren in Koudekerke en heb me in het verleden bezig gehouden met de gemeentelijke organisatie.
   
  Ik was gemeentesecretaris van de voormalige gemeente Valkenisse. Verder ben ik lang actief geweest in de provinciale en lokale politiek (lid provinciale staten en gemeenteraadslid).
   
  Nu ik gepensioneerd ben probeer ik me nog in te zetten voor verschillende organisaties (o.a. Vluchtelingenwerk Zeeland), maar dan voornamelijk op bestuurlijk vlak.
   
  Het belang van een goed functionerende stichting Welzijn Veere voor onze Veerse inwoners is voor mij reden geweest om in te gaan op het verzoek om zitting te nemen in het bestuur.
   
  Samen met directeur en medewerkers staat het bestuur voor de mooie taak om het welzijn van de inwoners van Veere te bevorderen. Ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen.
 • Ton Kienhuis
  Vice-voorzitter Bestuur
  Wonen en werken in de prachtige provincie Zeeland, wonen in een van de mooiste gemeenten en werken dat voortkomt uit je hobby, dan mag er naar mijn mening sprake zijn van een bevoorrecht mens.
  Vele jaren geleden maakten we de overstap van de toen al drukke Randstad ( Den Haag) naar Zeeland, eerst nog enkele jaren woonachtig in Middelburg en daarna in Veere.
  Na een actieve sportcarrière, studie en werk in de sport in de Randstad kon ik in Zeeland het werken in en met sport en bewegen voortzetten  als directeur van SportZeeland, een provinciaal werkend instituut op het gebied van sportstimulering, sportontwikkeling en sportpromotie. Door dit werk in de provincie heb ik kennis kunnen nemen van het grote belang van een goed en gezond welzijnsklimaat in de Zeeuwse gemeenten. Een welzijnsklimaat in de meest brede zin van het woord. Sport en Bewegen integreren in de vele vormen en aspecten van het welzijnsbeleid bracht mensen bij elkaar, hief sociaal isolement op, bevorderde de gezondheid, gaf richting aan het leven, kortom, droeg bij aan het welzijn van de inwoners.
  Ook de ondersteuning aan de vrijwilligers, de spil van en in de samenleving, was een boeiend en dankbaar onderdeel van het werk.
   
  Met nu iets meer vrije tijd wil ik me ook inzetten voor het welzijnswerk in mijn eigen gemeente Veere. Ik ben me bewust dat ik als vice-voorzitter van Stichting Welzijn Veere slechts een bescheiden bijdrage kan leveren aan het reeds goede en gezonde welzijnsbeleid in deze gemeente.
  Veel vrijwilligers, ondersteund door de professionals van de stichting, dragen al vele jaren zorg voor dit welzijnsbeleid en juist die groep vrijwilligers mag mede rekenen op mijn steun en interesse.
  Ongetwijfeld tot ziens.
   
  Ton Kienhuis
 • Lenie Bosschaart-de Visser
  Bestuurslid
  Naast de opvoeding van onze 6 kids heb ik me de laatste 20 jaar bezig gehouden met vrijwilligerswerk; o.a. het organiseren van rommelmarkten, wandeltochten, huis-aan huis collectes en voedselacties.
   
  Ook ben ik enkele decennia depothouder van St. Dorcas en beheer voor deze organisatie een kringloopwinkel.
  Daarnaast heb ik 11 jaar zitting in Dorpsraad Aagtekerke en bezoek uit dien hoofde al jaren de vergaderingen van de Commissie Welzijn Aagtekerke. Zodoende ken ik redelijk goed het wel en wee van een kleine kern.
   
  In het verleden heb ik  deelgenomen aan verschillende Welzijnsactiviteiten, t.w. jongerenbus, jeugdhonk Aagtekerke en div. jongerenactiviteiten.
   
  In de loop der jaren is me duidelijk geworden dat een goed sociaal klimaat voor de leefbaarheid van een kleine kern van groot belang is. Daarom moeten we met zijn allen, zowel jongeren als ouderen en vanuit verschillende levensovertuigingen elkaar kunnen vinden en ons hiervoor inzetten.
   
  Stichting Welzijn Veere kan hier veel in betekenen en ik hoop, als lid van het  bestuur, mijn steentje hier ook aan bij te mogen dragen.
   
  Lenie Bosschaart-de Visser