Informatie en advies

Veerse Welzijnsnetwerken vormen de basis van welzijn in de kernen

Inwoners van de gemeente Veere kunnen met hulpvragen in iedere kern terecht. Hiervoor heeft Stichting Welzijn Veere Welzijnsnetwerken opgezet. De hulpvragen zullen door een vrijwilliger van het Welzijnsnetwerk of een professionele medewerker van Stichting Welzijn Veere in behandeling worden genomen en indien nodig worden doorgezet binnen het Welzijnsnetwerk.
Lees hier alles over welzijnsnetwerken.

Vrijwillig Burgeradviseurs - voor Informatie & Advies

Klik op de afbeelding voor een film over onze Vrijwillig Burgeradviseur of klik hier!
 
 
Veel inwoners van de gemeente Veere die (hulp)vragen hebben op het gebied van zorg en welzijn kunnen vaak ondersteuning of hulp binnen hun eigen familie of vriendenkring vinden. Indien dit eigen netwerk ontbreekt kan er een beroep worden gedaan op vrijwillig burgeradviseurs. De gecertificeerde vrijwillig burgeradviseur helpt mensen op weg bij vragen over welzijn, zorg, inkomen, wonen, recht, vervoer, participatie en wijst de weg naar de juiste organisaties. 
Bijvoorbeeld: 
·     Hoe kan ik zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen?
·     Zijn er nog mogelijke subsidies waarvan ik niet op de hoogte ben?
·     Wat is er allemaal te doen in mijn kern? 
·     Ik heb weinig contacten en voel me eenzaam.
·     Ik wil bemiddeling met instanties?
 
Keukentafelgesprek
Porthos adviseert cliënten om een keukentafelgesprek (een gesprek met een klantondersteuner) niet alleen te doen, maar een familielid of vriend erbij te vragen. Indien dit eigen netwerk ontbreekt, kan er een beroep worden gedaan op Vrijwillig Burgeradviseurs.
De vrijwillig burgeradviseur kan:
·      Hulp bieden bij het voorbereiden van een keukentafelgesprek;
·      De cliënt ondersteunen tijdens of na het gesprek. 
 
Wilt u in contact komen met een burgeradviseur?
Wilt u een gesprek met een Vrijwillig Burgeradviseur aanvragen, dan kunt u bellen of mailen naar:
De coördinator van de Vrijwillig Burgeradviseurs, Jeroen Portier, neemt dan telefonisch contact met u op. 

Porthos

Soms hebben mensen ondersteuning nodig om mee te kunnen doen aan het 'gewone leven'. Omdat ze kampen met een ziekte of beperking, omdat ze een moeilijke periode in hun leven doormaken, omdat ze te maken hebben met een stierlijk vervelende puber, een slecht etend kind of omdat ze zelf niet de goede weg vinden naar een oplossing. In die gevallen bent u bij Porthos aan het goede adres. Porthos is er voor alle vragen en advies op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

Doelstelling van Porthos

Het is belangrijk dat iedereen volwaardig kan meedoen aan de samenleving. Dat is mogelijk als mensen de ondersteuning krijgen die ze daadwerkelijk nodig hebben. Daarom bieden de gemeenten op Walcheren samen met de betrokken maatschappelijke organisaties een breed aanbod van diensten en producten op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien aan via één centraal loket. Porthos helpt de inwoners om hun vraag helder te krijgen en begeleidt hen kosteloos naar antwoorden, advies en concrete hulp.

Contactgegevens

Alle inwoners van Walcheren kunnen terecht bij de Porthosloketten in Middelburg en Vlissingen. Daarnaast is het mogelijk dat Porthos bij u aan huis komt, met name voor inwoners van de gemeente Veere is dit een uitkomst.Iedereen is welkom zonder afspraak.
 

Correspondentieadres

Postbus 1000, 4357 ZV Domburg
Algemeen telefoonnummer: 088 7514000
Het callcenter van Porthos is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur.
 

Loketten

Veere
U kunt terecht bij de Porthos loketten in Vlissingen en Middelburg.
Vanaf 1 januari 2015 kunnen inwoners van de gemeente Veere terecht bij het ‘bewegende loket’ dat aan huis komt en is het telefoonnummer 088 7514000

 

Middelburg
Het loket van Porthos in Middelburg is iedere dag geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Sint Sebastiaanstraat 12
4331 PL  Middelburg
Telefoon: 088 7514000
 
Vlissingen
Het loket van Porthos in Vlissingen is iedere werkdag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Open Wijkschool 'De Combinatie'
Pablo Picassoplein 126
4382 KB  Vlissingen
Telefoon: 088 7514000
 
Kijk voor meer informatie over zorg, opgroeien en opvoedenwww.porthos.nl

Zorgtoeslag

Om zorgtoeslag te krijgen moet u ouder dan 18 jaar zijn, de Nederlandse nationaliteit en een Nederlandse zorgverzekering hebben en uw inkomen mag niet toe hoog zijn.
Voor een proefberekening van uw mogelijke zorgtoeslag kunt u kijken op www.belastingdienst.nl.

Huurtoeslag

Wilt u snel achterhalen of u een huurtoeslag kunt krijgen?
Dat is gemakkelijker dan u denkt!
Verkrijg nu uw aanvraagformulier voor huurtoeslag via onderstaande contactgegevens.

De Belastingdienst
0800-0543
www.toeslagen.nl

Kwijtschelding belastingen

Iedere zelfstandig wonende met een inkomen op het minimum niveau kan in aanmerking komen voor kwijtschelding van het betalen van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen.

Om te zien of u in aanmerking komt voor kwijtschelding kunt u het formulier 'Verzoek om kwijtschelding' invullen. Dit formulier is bijgesloten bij de belastingaanslag. U kunt natuurlijk ook kijken op www.veere.nl.

Orionis Walcheren

Orionis Walcheren is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. 
Orionis Walcheren is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving, schuldhulpverlening en het minimabeleid op Walcheren.
Orionis Walcheren biedt begeleiding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar (zo regulier mogelijk) werk. 
Waar nodig bieden we (tijdelijk) inkomenssteun en/of schuldhulpdienstverlening.
 
De Algemene BijstandsWet
In de Algemene BijstandsWet worden twee soorten bijstand genoemd, namelijk de Algemene Bijstand en de Bijzonder Bijstand.
 
Algemene Bijstand
Algemene Bijstand is bedoeld voor mensen die onvoldoende inkomsten hebben om de kosten van het dagelijkse levensonderhoud te kunnen betalen. Hieronder vallen onder andere de kosten van voeding, kleding, wonen, energie, etc.
Onder onvoldoende inkomsten kan een inkomen worden verstaan welke onder het sociaal minimum ligt.
 
Bijzondere Bijstand
Bijzondere Bijstand kan worden verleend wanneer er kosten zijn die niet tot de normale kosten kunnen worden beschouwd. Voor senioren met uitsluitend een volledig AOW-pensioen, hetgeen een inkomen op het sociaal minimum betreft, geldt in principe in voorkomende gevallen een bijdrage in het kader van de Bijzondere Bijstand.
Hierbij kan gedacht worden aan medisch noodzakelijke kosten, kosten voor een noodzakelijke verhuizing of herinrichting, kosten voor de aanschaf van huisraad, eventuele extra kosten van de maaltijdvoorziening en een bijdrage in eventuele hoge woonkosten met (nog) geen recht op huursubsidie of de vangnetregeling huursubsidie.
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage in het genoemde kader is de vergoeding afhankelijk van de persoonlijke financiële draagkracht, het persoonlijk inkomen en eventueel eigen vermogen. In het algemeen geldt; hoe hoger het inkomen is, hoe lager de vergoeding zijn zal.

Als u meent in aanmerking te komen voor Bijzondere Bijstand kunt u een aanvraagformulier verkrijgen bij Orionis, via www.orioniswalcheren.nl.